1. Definicje

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy pod adresem www.pracowniakolder.pl SPRZEDAWCA – Pracownia Kołder Halina Rostkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Kawęczyńska 4 lok. 25 A 2, 03 – 772 Warszawa NIP 5240007866, REGON:011412613 KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych STRONY – Sprzedawca i Kupujący ZAMÓWIENIE – wola Kupującego zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem strony www.pracowniakolder.pl KONSUMENT – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
TOWAR – przedmiot sprzedawany za pośrednictwem strony www.pracowniakolder.pl

2. Postanowienia ogólne

1. Kupujący może korzystać ze sklepu 7 dni w tygodniu, 24 h / na dobę

2. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą, a Kupującym zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.pracowniakolder.pl jest Pracownia Kołder Halina Rostkowska, z siedzibą w Warszawa, ul. Kawęczyńska 4 lok. 25 A , 03-772 Warszawa, NIP: 5240007866 REGON: 011412613 , wpisana do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ).

4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień ich realizację, jak również prawo odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne.

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż towarów prezentowanych na stronie sklepu tj. artykułów pościelowych

3. Zamówienia
1. W celu nabycia towarów prezentowanych w sklepie internetowym, należy wejść na jego stronę internetową www.pracowniakolder.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.pracowniakolder.pl nie stanowią oferty, a są jedynie zachętą do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

4. Klient poza zleceniem wykonywanym na stronie internetowej, może również złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, Kupujący powinien podać Sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.

5. Sklep internetowy umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

6. Aby złożyć zamówienie należy wrzucić do „koszyka” wybrane produkty, wybrać metodę płatności i postępować zgodnie ze wskazówkami. Na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.

7. W sytuacji gdy towar nie jest możliwy do wykonania w określonym terminie, Sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez Strony sposób.

8. Jeżeli towar aktualnie nie będzie mógł zostać wykonany, a Strony nie ustalą innego zastępczego towaru, w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

9. Zamówiony towar wysłany zostanie na adres podany przez Kupującego.

4. Płatności

1. Regulowanie płatności za zamówiony towar dokonywane są w formie przedpłaty na rachunek bankowy lub za pobraniem.

2. Poza cenami za nabywane towary, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w postaci przedpłaty na konto Sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy: Pracownia Kołder Halina Rostkowska ul. Kawęczyńska 4 lok. 25 A Numer Konta Banku Millennium S.A. 40 1160 2202 0000 0000 9657 1635 w tytule: numer zamówienia, imię i nazwisko

5. Realizacja dostawy
1. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu tylko na terenie Polski.

2. Towary wysyłane są do Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego lub towary z dłuższym czasem realizacji, Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w parametrów.

6. Odstąpienie od umowy
1. Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest poinformowanie Pracownię Kołder Halina Rostkowska o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, złożonego pisemnie osobiście lub wysłane za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Pracownia Kołder Halina Rostkowska ul.
Kawęczyńska 4 lok. 25 A, 03-772 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mailem : pracownia@pracowniakolder.pl

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby Pracowni Kołder Halina Rostkowska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru od Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Towary zwracane przez Klienta powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostanie zwrócona kwota odpowiadająca cenie nabytego towaru, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru przez Pracownię Kołder Halina Rostkowska wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób jaki został wybrany przez Konsumenta przy zakupie towaru, chyba że Strony postanowią inaczej.

5. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według wytycznych konsumenta, ewentualnie służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w drodze aukcji publicznej.

7. Reklamacja
1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Kupujący proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru wraz z dowodem zakupu.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę.

5. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8. Gwarancja Pracownia Kołder Halina Rostkowska udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z kartą produktu.

9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku. 2. Pracownia Kołder Halina Rostkowska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie jego zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pracowniakolder.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

2. Ochrona danych osobowych regulowana jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.pracowniakolder.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny i przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Pracownia Kołder Halina Rostkowska. 6. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: – telefon: 501 509 053 – e-mail: pracownia@pracowniakolder.pl – pisemnie na adres: Pracownia Kołder Halina Rostkowska, ul. Kawęczyńska 4 lok. 25A 03 -772 Warszawa 7. Sklep internetowy www.pracowniakolder.pl oraz nazwa Pracownia Kołder Halina Rostkowska i wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie, zmienianie i rozpowszechnianie ich bez zgody Pracowni Kołder Halina Rostkowska sklepu jest zabronione.

Szanowni Klienci,
informujemy, że mogą występować różnice w kolorystyce produktów związane z ustawieniami kolorystyki na monitorze / telefonie, jak również i światła na zdjęciach. Staraliśmy się, aby zdjęcia odzwierciedlały rzeczywiste kolory / odcienie. W razie potrzeby jesteśmy w stanie przesłać Państwu próbki tkanin.